PROJECTS

工程實績

黃宏輝   主要得獎作品及資料

主要作品

 

得獎紀錄

 

媒體刊登

■ 震一建設 - 士林 菩方田

2010 國家卓越建設獎 卓越獎

2011 第三屆台灣住宅建築獎初選入圍

100年 優良綠建築獎 設計獎

2010.08 建築師雜誌
■ 捷年建設 - 內湖 13F 新東方 2008 國家建築金質獎  
■ 明緯建設 - 台北 18F W110    
■ 明緯建設 - 汐止 11F 璞緻  

 

■ 和旺建設 - 三重 12F 台北360    
■ 和旺建設 - 台北 14F 蒔尚極    
■ 和旺建設 - 台北 11F 圓山帝標    

 

COPYRIGHT©IRVING HUANG ARCHITECTS RESERVED. DESIGN BY SHOP.COM